ЗЗЗ сървърВНИМАНИЕ!
Този СОФТУЕР (включително носителите и печатните материали) Ви се дава за използване при условията на Лицензионния договор, а НЕ ВИ СЕ ПРОДАВА.
Преди да продължите с инсталацията на програмния продукт, моля прочете Лицензионния договор. Продължаването на инсталацията означава, че Вие сте съгласни с условията на Лицензионния договор.
Ако не сте съгласни с условията на Лицензионния договор, можете в срок от пет дни от закупуването да върнете неотпечатания СОФТУЕР (включително носителите и документацията) на фирмата, от която сте го получили.
ЗЗЗ сървър, ЗЗЗ база и ЗЗЗ++ са търговски марки на ЗЗЗ ЕООД.

ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР

Лицензионният договор за използване на СОФТУЕРА представлява договор между Вас, като физическо или юридическо лице и ЗЗЗ ЕООД.
Приложеният документ "Сертификат за покупка" е неразделна част от настоящия Лицензионен договор.
Софтуерът, разпространяван от ЗЗЗ ЕООД е набор от програми, бази данни и документация, защитени от Закона за авторското право и сродните му права. За целите на този текст, "документация" означава печатни материали и компютърни файлове, съдържащи описание на компонентите на Софтуера, които са неразделна част от него.

1. Предмет на Лицензионния договор
1.1 Предметът на този Лицензионен договор за софтуер е неизключителен лиценз за използване на СОФТУЕРА, прехвърлен от ЗЗЗ ЕООД на крайния потребител.
1.2 Всички клаузи в този договор се отнасят до СОФТУЕРА като цяло, както и до отделните негови компоненти.

2. Авторски права
2.1 Изключителен собственик на авторските права върху този софтуер е ЗЗЗ ЕООД.
2.2 Като краен потребител Вие получавате лиценз за използване на СОФТУЕРА, ако приемате всички клаузи на настоящия Лицензионен договор.
2.3 Лицензът се дава изключително само на Вас, освен ако не е дадено друго допълнително писмено разрешение от ЗЗЗ ЕООД.

3. Условия за използване на СОФТУЕРА
3.1 Можете да използвате СОФТУЕРА едновременно само и единствено на броя компютри, указан в колоната "Брой лицензи" на "Сертификата за покупка". Нямате право да използвате СОФТУЕРА на по-голям брой компютри по едно и също време. Не можете да съхранявате повече копия на СОФТУЕРА, независимо инсталиран или не, от броя на притежаваните лицензи.
3.2 Можете да направите само едно резервно копие на СОФТУЕРА, което можете да използвате само в случай, че оригиналите са повредени или изгубени. Това копие не може да бъде използвано при никакви други условия.
3.3 Можете да създавате Ваши собствени бази данни за програмите, които са част от СОФТУЕРА, ако такава възможност е спомената в документацията.
3.4 Ако получите СОФТУЕРА на повече от един вид носител, независимо от неговия тип и размер, можете да използвате само единия вид носител, който е подходящ за Вашия компютър. Счита се, че и двата вида носители съдържат едно и също копие на СОФТУЕРА.
3.5 Нямате право да разпространявате СОФТУЕРА. Под разпространение се разбира да давате достъп на трети лица до СОФТУЕРА, чрез компютърна мрежа, носители или по какъвто и да било друг начин или да го продавате или отдавате под наем.
3.6 Ограничени сте в следните действия:
3.6.1 Можете да инсталирате и използвате Софтуера в даден момент най-много на един компютър;
3.6.2 Нямате право да изследвате, декомпилирате или деасемблирате програмите, базите данни и другите компоненти на СОФТУЕРА;
3.6.3 Нямате право да правите никакви промени в обектния код на програмите или в базите данни, с изключение на тези, специално осъществявани от СОФТУЕРА и описани в документацията;
3.6.4 Нямате право да давате правата за използване, както и каквито и да било други права върху СОФТУЕРА на трети лица;
3.6.5 Нямате право да извършвате никакви други действия, нарушаващи Българския и международните закони за авторското право и употребата на софтуер.
3.7 Можете да използвате настоящата версия на този продукт безплатно за некомерсиална употреба. Тоест, ако използването му е за мирни цели и не е свързано с генериране на приходи за Вас, свързани с Вас лица или трети страни.
3.8 Безплатен е за ползване в училищата.

4. Прекратяване
4.1 Настоящият Лицензионен договор влиза в сила след инсталиране на СОФТУЕРА на Вашия компютър и остава в сила за времето, през което използвате СОФТУЕРА.
4.2 Ако по някаква причина не можете да спазите условията на настоящия Лицензионен договор, сте длъжни да унищожите всички копия на софтуера, включително носителите, печатните материали, информационните файлове и архивните копия, при което действието на Лицензионния договор се прекратява.

5. Отговорности
5.1 Незаконното използване, разпространяване и копиране на СОФТУЕРА, представлява престъпление по Закона за авторското право и сродите му права и се наказва според действащото законодателство в Република България.
5.2 Ако не спазвате условията на настоящия Лицензионен договор, ЗЗЗ ЕООД незабавно Ви отнема правото да използвате СОФТУЕРА и прекратява гаранциите и техническата поддръжка.

6. Гаранции
6.1 ЗЗЗ ЕООД гарантира качеството на данните върху носителите, както и работоспособността на програмите, включени в пакета на СОФТУЕРА, при условията описани в документацията, съотвествието на компонентите на СОФТУЕРА на спецификациите и коректността на документацията.
6.2 По отношение на останалите компоненти СОФТУЕРЪТ се доставя "какъвто е". ЗЗЗ ЕООД не гарантира, че софтуерът не съдържа грешки, и не носи отговорност в случаите на възникване на щети, преки или косвени, включително щети, предизвикани от вероятни грешки в софтуерния пакет.
6.3 ЗЗЗ ЕООД не дава гаранция за работата на този софтуер в комбинация с друг инсталиран софтуер или хардуер, и по-специално софтуер или хардуер от по-ранни версии.
6.4 Ограничената гаранция е валидна в рамките на 60 дни от датата на покупка на СОФТУЕРА. През този период ЗЗЗ ЕООД ще уважи всички жалби, свързани с качеството на СОФТУЕРА, доколкото те се покриват от ограничената гаранция.

ЗЗЗ ЕООД
Ел. поща: support@zzz.bg
http://zzz.bg/